Leeskring

Elk mogelijk onderwerp binnen de sfeer van het Forum kan aan bod komen in de leeskringen van het Forum voor Europese Cultuur. Het animo van de leden en de beschikbaarheid van deskundigen bepalen welk toonaangevend en actueel boek we systematisch gaan behandelen.

Vooraankondiging voor een leeskring rond

Christof Koch
The Quest for Consciousness: A Neurobiological Approach
Roberts and Company Publishers, Englewood, Colorado (2004).

Koch is een specialist op het terrein van de neurale visuele informatieverwerking, die tevens zeer geïnteresseerd is in het bewustzijn. Dat blijkt ook uit de opbouw van zijn boek. De eerste 150 pagina’s (8 hoofdstukken) gaan voornamelijk over het neurale visuele systeem, met hier en daar een kort ‘uitstapje’ naar het bewustzijn.
Het bewustzijn komt in het tweede deel van het boek pas echt aan de orde. Koch beseft echter terdege dat we in het echte mysterie van het bewustzijn - hoe al die elektrische en chemische processen in het brein nu leiden tot bewuste ervaringen - nog geen inzicht hebben. Hij heeft het dan ook consequent over het neurale correlaat van het bewustzijn. Het neurale correlaat wordt gezien als iets dat noodzakelijk is voor het bewustzijn om te kunnen optreden, maar op zich niet voldoende is om als afdoende verklaring voor bewuste ervaringen te kunnen dienen.

In het tweede deel van het boek worden veel interessante punten betreffende het bewustzijn aangestipt, die lang niet altijd voldoende uitgewerkt worden. Vrijwel alle bijeenkomsten zijn bedoeld om juist aan die punten aandacht te besteden.

Gegeven de opbouw van het boek is besloten tot de volgende constructie:

1) In totaal zullen er 6 bijeenkomsten zijn. Tijd en plaats (locatie in Amsterdam) zullen ruim van te voren worden bekend gemaakt.

2) Tijdens de eerste bijeenkomst, zal een inleidend college gegeven worden over het neurale visuele systeem. Dit moet aan ieder voldoende informatie geven om het eerste deel van het boek, in de volgende twee weken, zelfstandig te kunnen lezen.

3) De tweede bijeenkomst is derhalve 14 dagen later. Gedurende deze bijeenkomst zal het eerste deel van het boek doorgesproken worden, zodat het bij ieder in voldoende mate in het geheugen zal zitten om verder lezen en begrijpen mogelijk te maken.

4) Alle volgende bijeenkomsten zullen weeklijks plaats vinden. Van te voren wordt vastgesteld welk(e) hoofdstuk(ken) gelezen en tijdens de daarop volgende bijeenkomst bediscussieerd zullen worden.

De bijeenkomsten worden geleid door Dr.Bob Bermond en Drs.Rob de Vries, die beiden verbonden zijn aan een faculteit Psychologie.

Het minimum aantal deelnemers is vijf, het maximum vijftien. Bij overschrijding van het aantal aanmeldingen hebben leden van het Forum voor Europese Cultuur voorrang.


Deelname aan de leeskringen is voor de leden kosteloos; niet-leden betalen 25 euro en studenten 15 euro.

Inschrijven leeskring.